dimecres, 4 de març del 2015

VI OLIMPÍADES DE GEOLOGIA

1   En una cova, trobes pel terra espeleotemes trencats. Són de forma allargada i per dintre tenen un forat. Què són?:
                a) Estalagmites.
                b) Gours.
                c) Estalactites.
                d) Columnes.
2   Al costat de les piràmides d'Egipte hi ha nummulits pel terra. Què vol dir?
                a) Eren les monedes que pagaven als treballadors.
                b) Eren les llenties que menjaven fossilitzades.       
                c) Les roques de construcció són del  Terciari.                          
                d) Feien servir els nummulits com boles per transportar les grans roques
3   Per tenir un jaciment de petroli explotable necessitem que hi hagi: magatzem, maduració i…
                a) Roca fracturada.                                                          
                b) Roca mare.                                                    
                c) Roca ígnia.                                                     
                d) Roca porosa.                                                 
4   L'Himàlaia és una serralada produïda per xoc entre les plaques:
                a) Índica-euroasiàtica.      
                b) Índica-aràbiga.                              
                c) Euroasiàtica-pacífica.  
                d) Ibèrica- euroasiàtica.   
5   En un mantell de corriment...                                                       
                a) Les roques més modernes estan a sobre de les més antigues.
                b) Les roques estan en contacte amb un magma.    
                c) Les roques més antigues estan a sobre de les més modernes.
                d) Les roques no es mouen.                                          
6   Digues, més o menys l'edat del final del Cretaci:                                 
                a) 20 milions d'anys.                                                        
                b) 290 milions d'anys.                                                     
                c) 400 milions d'anys.                                                      
                d) 65 milions d'anys.                                                       
7   La roca principal de Montserrat és:                                                          
                a) Gres.                                                               
                b) Argila.                                                                             
                c) Pissarra .                                                        
                d) Conglomerat.                                                
8   Què és una ignimbrita?                                                                 
                a) Una roca sedimentària.                                              
                b) Una roca volcànica.                                                    
                c) Una roca metamòrfica.                               
                d) Una roca carbonatada.                               
9   Quin procés va destruir totalment la ciutat de Pompeia?                   
                a) Un tsunami.                                                   
                b) Una explosió volcànica.                                             
                c) Un terratrèmol.                                                             
                d) L'impacte d'un meteorit.                                             
10 Perquè el delta de l'Ebre està retrocedint?                                            
                a) Pels embassaments.                                  
                b) Pel fort vent.                                                  
                c) Pel fort onatge.                                                             
                d) Per les riuades.                                                            
11 Anomena els agents geològics externs. S’ha d’escollir la resposta més completa.
                a) Els volcans i els terratrèmols.                    
                b) L’aigua, l'aire i els éssers humans.          
                c) L’aigua, la pluja i el gel.                              
                d) L’atmosfera i les radiacions solars.         
12 Les calcàries son roques d’origen:                                      
                a) Sedimentari.                                  
                b) Metamòrfic.                                   
                c) Plutònic.                                                         
                d) Volcànic                                         
13 Els ammonites són fòssils característics que van viure des del…
                a) Oligocè  fins al dia d'avui.           
                b) Cretàcic a l'oligocè.                      
                c) Devonià al cretàcic.                      
                d) Cambrià al devonià.                    
14 Quins són els processos geològics externs?                    
                a) Denudació, subducció i equilibri isostàtic.             
                b) Meteorització, erosió, transport i sedimentació.
                c) Els volcans i terratrèmols.                          
                d) L’Aigua, el vent i els éssers humans.      
15 Quin són els principals components minerals del granit?             
                a) Quars, carbonat càlcic i basalt.                 
                b) Diamant, pirita i quars.                
                c) Argila, sorres i conglomerats.                    
                d) Quars, feldspats i miques.                         
16 En quin tram de riu és característic la presència de meandres?                
                a) En tots els trams de riu es presenten meandres.  
                b) A les capçaleres de la conca degut a l’erosió fluvial.          
                c) En el tram mitja al travessar zones planes.                           
                d) En cap de les anteriors.                                              
17 El dos grans grups de dinosaures es diferencien...                                        
                a) Pel tipus de pelvis.                                                      
                b) Si caminen a quatre o a dues potes.                       
                c) Si són carnívors o herbívors.                                     
                d) Per la distribució dels ossos del cap.                      
18 Que és una bretxa?                    
                a) Roca granítica de megacristalls arrodonits.
                b) Roca granítica de megacristalls angulosos.
                c) Roca detrítica de clastes arrodonits.
                d) Roca detrítica de clastes angulosos.
19 Els dos elements més abundants en l'escorça terrestre són:                     
                a) Ferro i magnesi.                                                           
                b) Silici i oxigen.                                                
                c) Carboni i potassi.                                                         
                d) Sorra i argila.                                                
20 El quars (SiO2) és un mineral del grup dels:                                       
                a) Òxids.                                                                             
                b) Halogenurs.                                                  
                c) Silicats.                                                                           
                d) Fosfats.                                                                          
21 Els trilobits són fòssils característics de quin període?                 
                a) Oligocè.                                                                         
                b) Carbonífer.                                                    
                c) Ordovicià.                                                       
                d) Triàsic.                                                                           
22 El projecte Castor a Vinaròs consisteix en:                                      
                a) Una plataforma a mar per l’extracció de petroli.   
                b) Una plataforma a mar pel dipòsit subterrani de gas.          
                c) Una plataforma a mar d’extracció de gas pel sistema de fracking.
                d) Una plataforma a mar per la cogeneració de gas.              
23 Els encavalcaments són estructures tectòniques...                                       
                a) Transformants.                                                             
                b) Extensives.                                                    
                c) Plecs.                                                                              
                d) Compressives.                                                             
24 El Tsunami que va patir el Japó a l’any 2011 va ser conseqüència de:     
                a) Un terratrèmol amb l'epicentre dins el mar.           
                b) Un terratrèmol amb l'epicentre terra endins.         
                c) Un huracà dins el mar.                                
                d) La fusió d’una central nuclear.                                 
25 Quin mineral és més dur entre els següents?                                  
                a) Quars.                                                                            
                b) Topazi.                                                                           
                c) Calcita.                                                                           
                d) Apatita.
                                                                            
RESPOSTES: 1C 2C 3B 4A 5C 6D 7D 8B 9B 10A 11B 12A 13C 14B 15D 16C 17A 18D 19B 20C 21C 22B 23D 24A 25B