dimarts, 10 de maig del 2016

CONCLUSIONS DE L'INFORME SOBRE EL FRACKING DE COLGEOCATDurant l'octubre de 2013, COLGEOCAT va lliurar al Parlament de Catalunya un informe relatiu a l'explotació d'hidrocarburs no convencionals mitjançant la tècnica del fracking. Aquest informe donava resposta a una petició formal de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, del Parlament de Catalunya. Les conclusions principals foren les següents:

1.      En matèria d'hidrocarburs no convencionals, el grau de coneixement del subsòl català és molt baix i encara menor que per als hidrocarburs convencionals ja escassament reconeguts. Tenint en compte que  Catalunya és un territori semi-explorat en relació amb la prospecció de recursos petroliers es pot considerar que hi existeix un potencial a determinar.

2.      L'índex exploratori del territori català es pot avaluar com a baix, en relació als països europeus del nostre entorn. A més la tendència històrica de perforació de sondeigs exploratoris a Catalunya manifesta una forta disminució des de la dècada dels 80. Altrament l'execució de campanyes sísmiques s'ha reduït dràsticament en l'última dècada.

3.      El darrer descobriment a l’Estat espanyol, a la Comunitat de la Rioja, ha tingut el seu pou descobridor entre dos antics sondejos negatius, separats uns 12 km; el que clarament suggereix el potencial que representa una xarxa exploratòria més densa. Així mateix el progrés tecnològic exploratori de les últimes dècades, podria reflectir en un increment en la proporció d'èxits.

4.      Els recursos no convencionals a Catalunya, en concret de “shale gas” (aprox. 18 BCM de Gas), es calculen en un rang inferior a l'ordre de magnitud  amb els establerts en altres països d'Europa en proporció a l’extensió de les seves conques sedimentàries. Les formacions objecte d’explotació presenten un baix contingut específic de gas i la taxa d'extracció per pou és molt inferior a la de l'extracció de gas natural convencional. Amb aquestes dades, fins i tot una explotació agressiva dels potencials jaciments de gas no convencional a Catalunya només podria fer una contribució inferior al 5% de l'abastament de gas. No s'invertiria, per tant, la tendència contínua de descens de la producció interna, ni l’increment de la dependència de les importacions. La seva influència sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle seria reduïda, si no ja insignificant.

5.      D’altra banda les repercussions inevitables de la fracturació hidràulica són l’elevat consum d’aigua, l'ús de grans superfícies per a les plataformes de perforació, l’ocupació del terreny a les zones d'aparcament i maniobra de camions, equips, instal·lacions de processament i transport de gas, així com les carreteres d'accés.

6.      Les principals repercussions potencials són l'emissió a l'atmosfera de contaminants, l’afecció d'aigües subterrànies a causa dels fluxos incontrolats de gas o fluids causats per erupcions o vessaments, la fugida de fluids de fracturació i l'abocament incontrolat d'aigües residuals. Els fluids de fracturació injecten al subsòl substàncies perilloses i el seu reflux pot incloure metalls pesants i materials radioactius procedents del subsòl. En aquest sentit, en una època en que la sostenibilitat és la clau per a operacions futures, cal preguntar-se en quines condicions s'ha de permetre la injecció d’aquests productes químics potencialment tòxics en el subsòl, o com s'ha de limitar aquesta pràctica, ja que podria excloure qualsevol ús posterior de les capes contaminades (com per exemple, amb finalitats geotèrmiques) i els seus efectes a llarg termini no s’han investigat.

7.      Hi ha un marc regulador per al gas no convencional que resultaria d'aplicació a aquesta tecnologia, si bé amb caràcter horitzontal. Com és el cas, per exemple, de la normativa en matèria d'aigües, d'avaluació d'impacte ambiental o de seguretat industrial. Conseqüentment, tenint en compte la fase preliminar en què es troben les prospeccions al nostre país, es podria afirmar que la legislació actual pot ser suficient en el curt termini.

NOTA DE PREMSA SOBRE LA INCONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI 2/2014, QUE PROHIBEIX EL FRACKING A CATALUNYAAhir dilluns 25 d’abril el Ple del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional la Llei 2/2014, del 27 de gener, aprovada en el Parlament de Catalunya, que en el seu article 167.1 prohibia l’ús del “fracking” com a tècnica per l’exploració, investigació i explotació de jaciments d’hidrocarburs a Catalunya.

Per això, el Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya comunica:

  1. El fracking és una tècnica desenvolupada inicialment als EEUU que consisteix en la realització de perforacions verticals profundes a les quals s’introdueix aigua a alta pressió barrejada amb sorra i productes químics, amb l’objectiu de fragmentar les roques impermeables que contenen hidrocarburs en forma líquida o gas. És una tècnica que neix com a millora de la productivitat en explotacions convencionals però que pren forma com a mètode per extreure recursos en zones menys productives.
  2. La incertesa per l’impacte ambiental que genera aquesta tècnica, arran d'accidents en pous dels Estats Units, la contaminació dels aqüífers o les possibles fuites de gas, va crear una important alarma social en el nostre país davant la tramitació de possibles projectes d’explotació mitjançant aquesta tècnica.
  3. COLGEOCAT va realitzar en data 8 d’octubre del 2013 un dictamen sobre aquesta tècnica d'explotació per a la Comissió d'Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, del Parlament de Catalunya, Comissió del Parlament que va elaborar aquesta llei. Podeu revisar les conclusions d’aquests treballs a http://www.colgeocat.org/ca/Noticies/16/1069/FRACKING/
  4. En aquest dictamen tècnic COLGEOCAT considera que Catalunya és un país que no conté ni les formacions geològiques, ni les estructures, ni els recursos hídrics, ni l’extensió territorial suficient que facin viable l’explotació no convencional d’hidrocarburs (o "fracking”).
  5. COLGEOCAT, considera que el fracking és una tècnica d'explotació molt particular i que no s'hauria de considerar afectada per les competències estatals bàsiques regulades en els articles 149.1.13, 23 i 25 de la Constitució Espanyola. Entenem que la llei catalana s'hauria de considerar com una norma addicional ja que el seu principal objectiu és la protecció de la societat dels riscos associats a aquesta tècnica.
  6. De la mateixa manera, COLGEOCAT considera que els recursos naturals i energètics situats al subsòl de Catalunya s'han de considerar com a béns estratègics presents i futurs del nostre país, sobre els quals el poble de Catalunya, i en el seu nom el seu govern, també tenen dret a decidir com ha de ser la seva exploració, investigació i explotació.      

CONSELL DE GOVERN DEL COL·LEGI DE GEÒLEGS DE CATALUNYA
Barcelona, 25 d’Abril de 2016