divendres, 25 de juliol del 2014

REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
El passat dimarts 15 de juliol va tenir lloc una reunió en el Departament d’Ensenyament amb:

·         Sr Jordi Sabaté, Subdirector d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
·         Sr. Ramon Pérez, President del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. 
·         Sr. Xavier Cuello, Vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.

Aquest primer contacte entre el Col·legi de Geòlegs de Catalunya i els responsables del Departament d’Ensenyament; tenia per objecte traslladar les reflexions i propostes que ens heu anat fent arribar aquests dies sobre l’ensenyament de la geologia i les ciències de la terra en l’educació secundària i batxillerat. En concret el nostre guió posava damunt la taula:

Com a preàmbul, la necessitat d’alfabetitzar la societat per abastir aquells estats d’opinió sobre els quals es necessiten uns coneixements científics i tecnològics bàsics, que haurien de ser assolibles en els nivells de competències que s’exigeixen en l’ensenyament de la secundària obligatòria. Aquest és un objectiu molt a llarg termini, però necessari a tenir en compte per quan en la construcció d’estructures d’estat la societat tingui que avaluar amb prou criteri la conveniència o no de l’aprofitament dels recursos naturals o energètics del país, o de la implantació de grans infraestructures civils en el territori. Un altre aspecte exposat és la relació directa que hi ha entre el nivell de desenvolupament i creixement d’un país i la promoció de vocacions científico-tècniques, actualment en clar detriment, tal i com ens informen les autoritats universitàries amb les quals hem mantingut reunions darrerament.

Hem traslladat al Departament les inseguretats per part del professorat de l’ESO i Batxillerat, no geòleg, per abastar continguts atractius en matèria de les ciències de la terra, aprofundir en la realitat geològica més propera o en l’anàlisi de les notícies en premsa relacionades amb les nostres activitats, que podrien utilitzar-se per ampliar competències transversals. Aquestes inseguretats provoquen aparcar aquestes matèries fins a períodes terminals del curs on l’alumne es troba més fatigat o directament deixar la matèria fora de programa per manca de temps. Tanmateix es reconeix per part nostra que la realitat del numero absolut de titulats geòlegs dedicats a la docència és el que és, i les vocacions per estudiar la geologia són les que són.

S’ha demanat la informació relativa de com la LOMCE afectarà als continguts i la distribució de matèries obligatòries, troncals i optatives en la secundària i batxillerat, així com el marge de maniobra que li queda al Departament al respecte. En aquest sentit, sense entrar en detalls, el subdirector informa que es faran els mínims canvis per quan la llei sigui previsiblement derogada, tampoc s’hagin de fer gaires reformes.

Ens hem emplaçat a continuar en contacte per avaluar els avenços en els acords esmentats i a continuació us exposem les línies mestres de la col·laboració entre les parts:    

ACORDS DE COL·LABORACIÓ:

1.  Col·laboració amb els cursos CTM. Cursos de 40 hores anuals on és possible posar-hi formació en geologia. Podem proposar cursos de reciclatge. Aquests cursos no els faríem nosaltres, sinó que formarien part d’algun dels mòduls de formació geològica del Departament.
2.  En el moment que s’escaigui ens posem a disposició del Departament per fer les aportacions i suggeriments dels aspectes curriculars en geologia.
3.  El Col·legi aportarà continguts en geologia que el Departament posarà a disposició del professorat. En aquest sentint es donarà especial rellevància en les qüestions de quotidianitat i actualitat en un format de “píndoles” informatives breus, preferiblement en format digital.
4.  Enviarem la informació dels premis dels treballs de recerca de batxillerat que organitza el Col·legi per una millor promoció des del Departament.

dimarts, 15 de juliol del 2014

UB / UAB LÍNIES MESTRES DE COL·LABORACIÓ


 • Activar mecanismes bidireccionals de comunicació permanent UB / UAB – COLGEOCAT. Aquests mecanismes hauran de servir per informar de les activitats entre les parts que puguin ser d’interès (borsa de treball, conferències, activitats,...).
 • Es sol·licita autorització a UB i UAB per ocupar algun espai físic dels panells del vestíbul, on s’actualitzaran les informacions del COLGEOCAT. 
 • Potenciar el suport i l’acompanyament als estudiants en base a la promoció de campanyes d’altes de “carnets joves” a partir de taules informatives. L’èxit de les darreres campanyes en la UB i UAB recomana estendre altres campanyes proactives de captació.
 • Formació en llengües estrangeres. COLGEOCAT està enllestint cursos presencials intensius(4h/dia) i temporalitzats (6h/setmana) d’anglès orientat tècnic, geològic i comercial per grups de 12 persones. Es llançarà també per altres idiomes segons la demanda. Aquests cursos seran oberts a professionals i alumnes de UB i UAB.
 • Complementar la formació en idiomes a partir de taules rodones de conversa en anglès amb especialistes internacionals. En aquest cas serà la Facultat de Geologia qui proposarà ponent i ho coordinarà, tot i que es podrà fer a les dependències del COLGEOCAT per afavorir la participació dels alumnes i professorat.
 • Respecte als estudiants de 3er i 4rt, “carnets joves”, de COLGEOCAT:
  • Es sol·licita els procediments de contractació en pràctiques per traslladar la informació a les empreses i per dur a terme diversos projectes directament en la seu col·legial.
  • Proposa la difusió dels millors treballs de recerca de cada promoció per publicitar-los i penjar-los a la Web i Blog del COLGEOCAT. Serà la UB / UAB que els farà arribar al COLGEOCAT.
  • COLGEOCAT farà propostes de treballs de recerca que puguin ser d’interès en la geologia professional. Caldrà coordinar entre COLGEOCAT i UB / UAB el calendari per a que les propostes siguin adjudicables a estudiants.
 • Activar cursos en col·laboració UB / UAB – COLGEOCAT, més una altra administració (ACA, Departament de Territori i Sostenibilitat, ICGC,...).
 • COLGEOCAT organitzarà trobades específiques tipus “Cafès de Colgeocat” per a explicar als alumnes de 3r i 4rt les sortides professionals actuals.
 • Fixar els acords que puguin esdevenir en un conveni de col·laboració UB / UAB – COLGEOCAT i efectuar un seguiment temporal de l’evolució.