dimecres, 22 d’octubre del 2014

ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES CONTRA LA PLATAFORMA CASTOR

El propassat 14 d'octubre, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, es va desplaçar a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de treballar conjuntament amb els alcaldes de les localitats d'Alcanar, Ulledecona i Sant Carles de la Ràpita sobre les mesures que cal emprendre per exigir una restitució de drets pel fiasco del projecte Castor. També es va reunir amb els representants de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i amb altres entitats de la zona.

El Síndic considera que el Govern català hauria d'assumir un paper actiu i oferir un servei d'assessorament i suport als afectats perquè instin les reclamacions que es considerin oportunes. Entre altres accions, el Síndic insta la Generalitat, en coordinació amb el Govern de l'Estat, a dur a terme els peritatges pertinents sense tràmits previs.

A banda dels danys materials, el Síndic també destaca que cal que es compensin els danys morals patits amb motiu del projecte Castor i que s'avaluïn a les persones que els reclamen, en les mateixes condicions, suport i assessorament que els afectats per danys materials. A més de prioritzar el pagament i les indemnitzacions, el Síndic insisteix que cal que tècnics independents facin un estudi abans de sis mesos per saber com la hibernació de la plataforma Castor pot afectar el medi ambient. També cal que s'estudiï com afectarà el manteniment de l'estructura. El Síndic fa més d'un any que està investigant les possibles irregularitats en la gestió i en les autoritzacions del magatzem de gas, així com els danys materials i els efectes dels moviments sísmics ocorreguts a la zona més pròxima de l'estructura a la tardor del 2013 que van assolir un grau de 4,3 d'escala.

El setembre del 2014, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia va entregar al Síndic més de 500 queixes, en les quals expressaven el seu rebuig al projecte i ressaltaven la importància d’exigir responsabilitats a les administracions que van aprovar el projecte, malgrat les advertències i els informes tècnics de risc.

El Síndic també es va reunir el 15 d'octubre amb representats dels consumidors, sindicats i els col·legis professionals d'enginyers de camins, enginyers industrials, advocats i geòlegs, per treballar les mesures que cal adoptar per evitar que prosperi el Decret Llei aprovat pel Govern espanyol. Entre altres aspectes, aquest decret estipula que siguin els consumidors els que assumeixin el cost de les indemnitzacions a les companyies concessionàries. Aquestes indemnitzacions s'avaluen inicialment en 1350 milions d'euros, que es recaptarien a partir de les factures dels consumidors de gas en els propers 30 anys.

dimarts, 7 d’octubre del 2014

MANIFEST EN DEFENSA DELS PROFESSIONALS COL•LEGIATS I EL VISAT DELS TREBALLS TÈCNICS


Els col·legis i associacions professionals desenvolupen una labor en favor de la societat i els ciutadans de gran importància en tant que regulen l’activitat dels professionals, ordenen l’exercici de les respectives professions, verifiquen el compliment dels requisits legals aplicables, actuen disciplinàriament quan és necessari i vetllen per la formació continuada dels seus col·legiats i associats.

Un dels mecanismes de major efectivitat per a la protecció del ciutadà i l’usuari dels serveis dels professionals tècnics és el visat o certificat d’actuació professional, un sistema de validació documental dels seus treballs que dóna garantia d’integritat, habilitació, cobertura de responsabilitat civil i habilitació específica per al seu àmbit d’actuació.

La validació dels treballs professionals mitjançant el visat o certificat d’actuació professional no suposa un cost significatiu dins el global de l’encàrrec al professional i en qualsevol cas es subjecta de manera rigorosa a una correlació amb els costos efectivament incorreguts en la seva realització.

Per al professional, sotmetre’s a la validació per part d’una entitat com són els col·legis o associacions professionals, és un clar element de diferenciació vers els seus competidors, que li permet demostrar de manera certificada la seva habilitació legal com a professional, així com la qualitat del seu treball. 

En base a aquests criteris 23 col·legis i associacions professionals, incloent-hi COLGEOCAT, han dut a terme de manera coordinada la creació d’una campanya adreçada a la societat, les administracions locals, autonòmiques i estatals, i també als professionals, per explicar detalladament els valors abans exposats i sensibilitzar-los sobre els importants avantatges que els comporten i a un cost molt baix. 

Han presentat a la Generalitat de Catalunya la iniciativa, la qual ha merescut el seu total recolzament, el qual agraeixen de manera expressa. Proposen a la societat, les administracions i els professionals que apostin per la labor de validació per part dels col·legis/associacions dels treballs dels professionals com una veritable garantia de professionalitat, de revisió documental, de cobertura de responsabilitat, de mediació, així com de prevenció de l’intrusisme i les males praxis en defensa dels ciutadans. 

Els col·legis i associacions professionals vetllen perquè l’actuació dels seus professionals respongui als interessos i les necessitats de la societat en relació a l’exercici professional, garanteixen el compliment de la bona pràctica i les obligacions deontològiques de la professió que ordenen i representen i impulsen la promoció i el desenvolupament professional en benefici de la societat.

Per aquest motiu i davant la progressiva liberalització del mercat, defensen la figura del professional competent i el dret de la societat de contractar amb garanties un tècnic competent i competitiu, que tingui la formació adequada i l’habilitació necessària per dur a terme l’encàrrec professional. 

CONTRACTAR UN PROFESSIONAL COL·LEGIAT QUE VISA ELS SEUS TREBALLS DÓNA MÉS GARANTIA DE PROFESSIONALITAT I QUALITAT.