dimarts, 7 d’octubre de 2014

MANIFEST EN DEFENSA DELS PROFESSIONALS COL•LEGIATS I EL VISAT DELS TREBALLS TÈCNICS


Els col·legis i associacions professionals desenvolupen una labor en favor de la societat i els ciutadans de gran importància en tant que regulen l’activitat dels professionals, ordenen l’exercici de les respectives professions, verifiquen el compliment dels requisits legals aplicables, actuen disciplinàriament quan és necessari i vetllen per la formació continuada dels seus col·legiats i associats.

Un dels mecanismes de major efectivitat per a la protecció del ciutadà i l’usuari dels serveis dels professionals tècnics és el visat o certificat d’actuació professional, un sistema de validació documental dels seus treballs que dóna garantia d’integritat, habilitació, cobertura de responsabilitat civil i habilitació específica per al seu àmbit d’actuació.

La validació dels treballs professionals mitjançant el visat o certificat d’actuació professional no suposa un cost significatiu dins el global de l’encàrrec al professional i en qualsevol cas es subjecta de manera rigorosa a una correlació amb els costos efectivament incorreguts en la seva realització.

Per al professional, sotmetre’s a la validació per part d’una entitat com són els col·legis o associacions professionals, és un clar element de diferenciació vers els seus competidors, que li permet demostrar de manera certificada la seva habilitació legal com a professional, així com la qualitat del seu treball. 

En base a aquests criteris 23 col·legis i associacions professionals, incloent-hi COLGEOCAT, han dut a terme de manera coordinada la creació d’una campanya adreçada a la societat, les administracions locals, autonòmiques i estatals, i també als professionals, per explicar detalladament els valors abans exposats i sensibilitzar-los sobre els importants avantatges que els comporten i a un cost molt baix. 

Han presentat a la Generalitat de Catalunya la iniciativa, la qual ha merescut el seu total recolzament, el qual agraeixen de manera expressa. Proposen a la societat, les administracions i els professionals que apostin per la labor de validació per part dels col·legis/associacions dels treballs dels professionals com una veritable garantia de professionalitat, de revisió documental, de cobertura de responsabilitat, de mediació, així com de prevenció de l’intrusisme i les males praxis en defensa dels ciutadans. 

Els col·legis i associacions professionals vetllen perquè l’actuació dels seus professionals respongui als interessos i les necessitats de la societat en relació a l’exercici professional, garanteixen el compliment de la bona pràctica i les obligacions deontològiques de la professió que ordenen i representen i impulsen la promoció i el desenvolupament professional en benefici de la societat.

Per aquest motiu i davant la progressiva liberalització del mercat, defensen la figura del professional competent i el dret de la societat de contractar amb garanties un tècnic competent i competitiu, que tingui la formació adequada i l’habilitació necessària per dur a terme l’encàrrec professional. 

CONTRACTAR UN PROFESSIONAL COL·LEGIAT QUE VISA ELS SEUS TREBALLS DÓNA MÉS GARANTIA DE PROFESSIONALITAT I QUALITAT.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada