diumenge, 25 de gener del 2015

MANIFEST PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL
Els signants de la Declaració a favor del Patrimoni natural de Catalunya, donada a conèixer el passat mes d'abril de 2014, presentada en compareixença al Parlament de Catalunya, enviada a diversos responsables del Govern de la Generalitat de Catalunya i donada a conèixer personalment al mateix president de la Generalitat, MANIFESTEM:

  • Que a data d'avui no s'ha acomplert res del que la Declaració demanava, i ni tan sols hi ha hagut una resposta per part dels responsables directes en matèria de gestió i conservació del patrimoni natural;
  • Que ens preocupen profundament els fets que palesen com les polítiques de conservació de la natura, al nostre país, s'estan fragmentant i afeblint, i es perden les enormes oportunitats que el patrimoni natural pot proporcionar al conjunt del país;
  • Que el responsable més directe, dins el Govern, d'aquestes polítiques és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Reclamem la dimissió immediata del director general de Medi Natural i Biodiversitat, per la seva incapacitat de redreçar la situació i per la desídia amb què es tracta en aquesta Direcció General la conservació del patrimoni natural (incloent-hi la gestió dels parcs naturals i la resta d'espais protegits, i les accions de recuperació de la biodiversitat més amenaçada).

Com que el resultat de tot plegat és que el patrimoni natural del país es veu desatès en les seves necessitats més bàsiques, fem aquest recordatori de les premisses de la Declaració, tot demanant, una vegada més, una resposta urgent al Govern:

  1. Aturar immediatament el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural, revertint, a partir d'enguany, les tendències de reducció de pressupostos i d'equips humans que s'hi destinen. Mesurar anualment el que s'hi destina i retre'n comptes amb transparència a la societat.
  2. Mantenir, o recuperar quan s'escaigui, els programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural que han de permetre avaluar-ne l'estat i mesurar regularment l'efectivitat de les polítiques públiques que hi incideixen, i fer-ne públics els resultats anualment.
  3. Reagrupar les competències sobre gestió i planificació del patrimoni natural amb la resta de competències ambientals en un únic departament responsable de les polítiques ambientals, i de caràcter transversal. D'aquesta manera, l'acció política sobre el patrimoni natural es podria coordinar millor amb les diferents polítiques sectorials que hi incideixen i que, sovint, se'n beneficien.
  4. Impulsar la consolidació d'una administració pública moderna i eficaç, que superi les greus disfuncions actuals i dotar-la dels mitjans necessaris per garantir-ne l'efectivitat.
  5. Tramitar, aprovar i aplicar, amb la màxima urgència, les dues eines legals bàsiques per poder conservar el patrimoni natural: la Llei de la Biodiversitat i del Patrimoni Natural i l'Estratègia Catalana de Conservació de la Biodiversitat, i que concretin els acords del Conveni de la Diversitat Biològica, les Directives Europees i les lleis estatals a Catalunya.
  6. Millorar l'accés a la informació, la participació i la justícia en matèria de medi ambient, per a la ciutadania i les organitzacions socials, dotant a la fiscalia de medi ambient dels mitjans indispensables per poder fer front als delictes ambientals greus.
(Foto: Sinclinal de la Barca. Autor: Elena Berdún)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada