dimarts, 10 de maig del 2016

CONCLUSIONS DE L'INFORME SOBRE EL FRACKING DE COLGEOCATDurant l'octubre de 2013, COLGEOCAT va lliurar al Parlament de Catalunya un informe relatiu a l'explotació d'hidrocarburs no convencionals mitjançant la tècnica del fracking. Aquest informe donava resposta a una petició formal de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, del Parlament de Catalunya. Les conclusions principals foren les següents:

1.      En matèria d'hidrocarburs no convencionals, el grau de coneixement del subsòl català és molt baix i encara menor que per als hidrocarburs convencionals ja escassament reconeguts. Tenint en compte que  Catalunya és un territori semi-explorat en relació amb la prospecció de recursos petroliers es pot considerar que hi existeix un potencial a determinar.

2.      L'índex exploratori del territori català es pot avaluar com a baix, en relació als països europeus del nostre entorn. A més la tendència històrica de perforació de sondeigs exploratoris a Catalunya manifesta una forta disminució des de la dècada dels 80. Altrament l'execució de campanyes sísmiques s'ha reduït dràsticament en l'última dècada.

3.      El darrer descobriment a l’Estat espanyol, a la Comunitat de la Rioja, ha tingut el seu pou descobridor entre dos antics sondejos negatius, separats uns 12 km; el que clarament suggereix el potencial que representa una xarxa exploratòria més densa. Així mateix el progrés tecnològic exploratori de les últimes dècades, podria reflectir en un increment en la proporció d'èxits.

4.      Els recursos no convencionals a Catalunya, en concret de “shale gas” (aprox. 18 BCM de Gas), es calculen en un rang inferior a l'ordre de magnitud  amb els establerts en altres països d'Europa en proporció a l’extensió de les seves conques sedimentàries. Les formacions objecte d’explotació presenten un baix contingut específic de gas i la taxa d'extracció per pou és molt inferior a la de l'extracció de gas natural convencional. Amb aquestes dades, fins i tot una explotació agressiva dels potencials jaciments de gas no convencional a Catalunya només podria fer una contribució inferior al 5% de l'abastament de gas. No s'invertiria, per tant, la tendència contínua de descens de la producció interna, ni l’increment de la dependència de les importacions. La seva influència sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle seria reduïda, si no ja insignificant.

5.      D’altra banda les repercussions inevitables de la fracturació hidràulica són l’elevat consum d’aigua, l'ús de grans superfícies per a les plataformes de perforació, l’ocupació del terreny a les zones d'aparcament i maniobra de camions, equips, instal·lacions de processament i transport de gas, així com les carreteres d'accés.

6.      Les principals repercussions potencials són l'emissió a l'atmosfera de contaminants, l’afecció d'aigües subterrànies a causa dels fluxos incontrolats de gas o fluids causats per erupcions o vessaments, la fugida de fluids de fracturació i l'abocament incontrolat d'aigües residuals. Els fluids de fracturació injecten al subsòl substàncies perilloses i el seu reflux pot incloure metalls pesants i materials radioactius procedents del subsòl. En aquest sentit, en una època en que la sostenibilitat és la clau per a operacions futures, cal preguntar-se en quines condicions s'ha de permetre la injecció d’aquests productes químics potencialment tòxics en el subsòl, o com s'ha de limitar aquesta pràctica, ja que podria excloure qualsevol ús posterior de les capes contaminades (com per exemple, amb finalitats geotèrmiques) i els seus efectes a llarg termini no s’han investigat.

7.      Hi ha un marc regulador per al gas no convencional que resultaria d'aplicació a aquesta tecnologia, si bé amb caràcter horitzontal. Com és el cas, per exemple, de la normativa en matèria d'aigües, d'avaluació d'impacte ambiental o de seguretat industrial. Conseqüentment, tenint en compte la fase preliminar en què es troben les prospeccions al nostre país, es podria afirmar que la legislació actual pot ser suficient en el curt termini.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada